Gynekologia lesko

Gynekológia ide celú cestu. Existujú nov¹ie prostriedky pre otázku µudského tela. Èoraz menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Veµkým problémom medzi pohlavne stykovanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je v skorých ¹tádiách detekcie presne lieèiteµná.

Aj keï v úspechu si v¹imnete znepokojujúce príznaky, ktoré mô¾u by» kµúèom k takejto chorobe, mali by ste okam¾ite zaregistrova» lekára na kolposkop, aby ste vylúèili ochorenie. Dôsledkom nedostatku záva¾nosti so symptómami mô¾e by» odstránenie maternice.

Toto vy¹etrenie sa vykonáva kolposkopom. Nie je niè zvlá¹tne ako mikroskop so zrkadlom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny vhodným prostriedkom na kontrolu pH vagíny. Tento mikroskop dosahuje trojdimenzionálny efekt a zvy¹uje stratu a¾ o desa»násobok, tak¾e gynekológ bude schopný správne preskúma» vaginálnu a krènú stenu, aby starostlivo posúdil, èi sa vyskytli nejaké zmeny. Mali by ste sa pripravi» na ¹túdium. Gynekológ Vám pravdepodobne poradí, ako sa chráni» pred testom. V prvom rade by mal by» jeden tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením prepustený zo sexuálnych kontaktov a z gynekologických skúseností.

®ena s kolposkopom, zvyèajne zostáva na ¹peciálnej gynekologickej stolièke. Tento test je zvyèajne niekoµko a¾ tucet minút. Ak sú výrobky ru¹ivé potom gynekológ, mô¾e nariadi» odstránenie èasti maternice, potom budete musie» skonèi» do urèitej miery z niektorých fyzickej aktivity, preto¾e budete cíti» veµmi nepríjemné nepohodlie. V skutoènosti tohto zariadenia a ergonomické parametre sú dôle¾ité, preto¾e tam je pracovné zariadenie v tej dobe.