Gastronomickeho vyrobneho procesu

Zberaèe prachu sú pravdepodobne jedinou z najlacnej¹ích skupín priemyselných zariadení. Vïaka vývojovej ¹kále aplikácií sa mô¾u odprá¹i» do mechanického re¾imu, cez systém èistenia a pomocou stlaèeného vzduchu.Priemyselné zberaèe prachu sú zberaèe prachu, ktoré sa pou¾ívajú prakticky v ka¾dom priemysle, v ktorom je problém s kontaminovaným vzduchom, ktorý sa vyskytuje vo výrobnom procese.

Najlacnej¹ie sú tzv. Zberaèe prachu, ktoré sú spracované najmä v drevenej a nábytkárskej sfére, vynikajúco vykonávajú na¹e èinnosti a odoberajú iné druhy prachu, napr. Plasty, odpadový papier a pod. Spoloènosti, ktoré vyrábajú tieto zariadenia, sú tie¾ v na¹ej ponuke aj vysokými hodnotami, ktoré doká¾u zvládnu». celých výrobných halách, kedy a pre niektoré stacionárne spoloènosti individuálne vyu¾ívali niektoré stacionárne spoloènosti.Priemyselné zberaèe prachu malých rozmerov (tzv. Kazeta sú novým typom týchto spoloèností, o ktorých sa má písa». Napriek ich relatívne malej veµkosti sa vyznaèujú veµkým filtraèným povrchom. Dokonale konzultujú pôsobenie na suchý a slabý prach. Rovnako ako kazetové prachové zberaèe, pracujúce s nízkou koncentráciou prachu.Väè¹ie zariadenia (napr. Cyklóny nachádzajú uplatnenie najmä v technológiách, v ktorých je veµké mno¾stvo erózneho prachu, napr. V energetike, pri výrobe sypkých stavebných materiálov, v koksárenskom priemysle, v zlievarenskom priemysle, uhoµnom priemysle atï.Sú schopní pracova» s výbu¹ným obsahom, èo znamená, ¾e sú vyrobené v súlade so zásadou ATEX. Hlavnými pou¾itiami boli piliny, hobliny, brúsny prach s pilinami z iných materiálov, tzv. olejová hmla, zváracie výpary atï.Najnov¹ie filtraèné zberaèe prachu s modulárnou ¹truktúrou sa prezentujú so silnou formou a multifunkènos»ou. Je mo¾né pou¾i» rôzne formy z hµadiska ich manipulácie, spôsobu vyprázdòovania a èistenia rukávov filtra.Priemyselné lapaèe prachu zohrávajú kµúèovú úlohu: umo¾òujú udr¾iava» tvar a hygienu v priestore výrobnej haly a v zime rekuperova» teplý vzduch.