Gastronomia doma

Vyplývajúce z anglického termínu kouèovanie & nbsp; (to znamená výcvik je znaèka interaktívneho vzdelávacieho procesu, konèi» s technikami psychologických súvisiacich ¹kôl. Tam Rovnaký typ ¹kolenia zamestnancov v realizácii tohto spôsobu rozhodovania v rámci projektu splni» ich profesijné potreby, ktoré pomáha jednotlivcom èi firmám, dynamickej¹í tempo rastu a umo¾òuje zefektívni» spoloènos». & Nbsp; Lektori také miesta sú tréneri, ktorí vytvárajú so svojimi zákazníkmi na rôznych úrovniach napríklad vo vz»ahu k ich podnikaniu, kariérnemu rozvoju a tie¾ diskutova» o otázkach týkajúcich sa medziµudských vz»ahov s rôznymi µuïmi.

Profesionálny kouèing umo¾òuje klientom robi» lep¹ie rozhodnutia, plne vyu¾íva» svoje pravé predispozície, ¹pecifikova» svoje projekty a sústredi» sa na optimalizáciu krokov na ich dosiahnutie. Kouèing je proces sebareflexie, najdôle¾itej¹ím bodom ktorého je zlep¹enie sebadôvery klienta a preukázanie podpory vo voµnej tvorbe plánovaných vlakov na základe jeho osobných záverov a intelektuálnych zdrojov. Ïal¹ie funkcie viditeµné v ¹kolení pre zamestnancov v tréningovej situácii sú:

kouèovanie je úplne dobrovoµné;tréner nie je dobré nastavi» pre klienta ¾iadne pravidlá;neuèia µudí, zlep¹uje ich iba v priebehu zoznámenia;robí sa na základe otázok a stimuluje myslenie;musí existova» atmosféra re¹pektu a pomoci pre názory klienta;cieµom je urobi» vedomé zmeny.