Gamedolog igamed

Kolposkopia je dôle¾itým zariadením v praxi gynekológa, tak¾e pred zakúpením profesionálne urobi» prieskum. Pri výbere optické zariadenie tohto typu, mali by ste dáva» pozor na celej rade faktorov, ktoré stoja & nbsp; sú to v ¾iadnom prípade. & Nbsp; faktor najdôle¾itej¹ie & nbsp; Majte v¹ak na pamäti, ¾e príli¹ nízka cena Kolposkopia mô¾e znamena» zlú kvalitu, ktorá trvá negatívny dopad na situáciu obrazu nestabilita a nedostatku softvér zberaèa chôdzi na spravodlivom posúdení vizuálneho materiálu zhroma¾dili.

Kvalita obrázkov by mala by» dôle¾itým kritériom, preto¾e pri nákupe kolposkopu obsahujú teraz parametre optického systému najuznávanej¹ie zhodnotenie. Stojí za to záujem o pracovné miesto ¹o¹oviek zo známeho typu kolposkopu a pozrite sa, èi optický systém má niekoµko re¾imov transfokácie a ako ¹iroký je rozsah zaostrenia, t. J. Zaostrenie obrazu. Presnos» kolposkopu je stále extrémne drahým aspektom, a preto rameno pantografu musí poskytova» voµný a jasný trend v niektorej rovine. Správne vyvá¾ené rameno pantografu a pou¾itie primeranej triedy pneumatických pohonov sú ïal¹ími dôle¾itými vlastnos»ami dobrého vybavenia.

Pokiaµ ide o lampu s kolposkopom, typické ¾iarovky boli u¾ anachronické, ale silu svetla a ponuku jeho regulácie sú stále dôle¾ité. Moderné LED diódy majú ni¾¹ie energetické nároky, èo predl¾uje ¾ivotnos» lampy a vyberá nebezpeèenstvo ohrevu skú¹obnej oblasti. Koneèným podstatným aspektom pri nákupe kolposkopu je ergonómia výrobku, preto¾e vzhµadom na ¹pecifickos» povolania gynekologického lekára by sa v¹etky funkcie diskutovaného optického zariadenia mali pou¾íva» ako jedno balenie.