Fiskalna pokladoa nevytlaei doklad

Ak zaènete s vlastnou finanènou energiou, stojí za to dôkladne skontrolova», alebo nemusíte kupova» po¹tový neo & nbsp; fi¹kálny a zaobchádza» s ním ka¾dý deò v jednoduchej práci. Poµské predpisy nám veµmi logicky a presne informujú, kto chce by» pokladníkom a kto vydáva potvrdenie.

V roku 2015 poèet daòových poplatníkov, ktorí boli oprávnení pou¾íva» dodatoèné výnimky z úèelu vedenia registraèných pokladníc, výrazne klesol vo svete, èo znamená, ¾e daòová pokladnica sa stáva nevyhnutnos»ou pre stále vy¹¹iu skupinu obèanov.

Spolu s najnov¹ími ustanoveniami zákona o DPH sú v¹etci daòoví poplatníci vo svojom vlastnom svete povinní pou¾íva» pokladnice na vykonávanie pracovných transakcií fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos». Daòoví poplatníci sú tie¾ povinní pou¾íva» registraèné pokladnice pri úspe¹nom zaznamenávaní predaja pau¹álnemu poµnohospodárovi. Iba tí daòoví poplatníci, ktorých roèný príjem presahuje 20 000 PLN, sa musia vybavi» daòovými sumami.

Je tie¾ potrebné poznamena», ¾e autodielne nemusia pou¾íva» pokladne, ak sú skladby, ktoré predávajú, zhroma¾dené priamo v autách. V takýchto situáciách autoservisy poskytujú slu¾bu, ale nepredávajú urèité tovary. Daòové úrady takisto naznaèujú, ¾e v tomto prípade na faktúrach, ktoré sa majú robi», na opravy, nezadávajte zostavené diely, preto¾e ¹pecifikácia týchto èlánkov mô¾e s»a¾i» získavanie pokladnice vhodnej na stiahnutie z potreby.

V domácom regióne sú dodávatelia elektrickej energie a spoloènosti, ktoré poskytujú telekomunikaèné, pois»ovacie a finanèné slu¾by, tie¾ oslobodené od pokladnice. Rie¹enia mô¾u by» aplikované spoloènos»ami, ktoré hovoria priamo v súvislosti s realitnými slu¾bami. Malo by sa pamäta» a tie¾, ¾e nie je potrebné, aby sa po¹tové spoloènosti z registraèných pokladníc vylúèili, preto¾e platba je v¹ak na bankovom úète. Z fotografií, ktoré sa týkajú obratu do vý¹ky 20 000 PLN, u¾ nie sú schopní pou¾íva» taxikári a nové spoloènosti poskytujúce slu¾by osobnej dopravy.