Fiskalna iskra s 400

Je povinnos»ou daòového poplatníka naplánova» tzv. Komoditnú základòu v pokladnici. Mô¾ete to urobi» sami alebo so slu¾bou. Pokladòa obchodu by mala by» naprogramovaná komoditná databáza, ktorá okrem iného definuje spoloènosti ¹pecifických materiálov a slu¾ieb, ktoré podnikateµ pou¾íva pri predaji. Takéto presne pojmenované názvy sú vytlaèené na origináli aj na kópii daòového dokladu.

Bohu¾iaµ, právne ustanovenia nie sú nakoniec v tomto prípade ¹pecifikované, aby nevytvárali »a¾kosti pre pou¾ívateµov registraèných pokladníc. Mnohí z nich nechcú veµmi rozsiahlu databázu tovaru a chceli by sa vyhnú» problémom s daòovým úradom. Daòový úrad mô¾e preukáza» nedostatky v naprogramovaní pokladnice, keï nebudú správne ¹pecifikované názvy predaných výrobkov alebo slu¾ieb.

Pri zavádzaní názvov do komoditnej databázy by mal pokraèova» vo výstupe hardvérových kapacít daòovej pokladnice. Jednotlivé modely pokladníc majú iný poèet znakov, ktoré je mo¾né zadáva». Minister financií nakoniec poukazuje na to, ¾e ka¾dý pou¾itý opis výrobku alebo slu¾by mu umo¾ní identifikova» ho. Príli¹ v¹eobecné názvy nespåòajú zákonné po¾iadavky na úrovni komoditnej pokladnice.

Problémy kapacity produktovej základne a pokladnièných slu¾ieb sú osobitným záujmom pre tých podnikateµov, ktorí ponúkajú rôzne tovary alebo ponúkajú rôzne slu¾by. Mnohé efekty a slu¾by, èím menej pracovných úloh na programovanie v komoditnej databáze, tým silnej¹ia je po¾adovaná kapacita základne fi¹kálnej pokladnice. A ako vieme, nariadením z 14. marca 2013, ktoré sa týka registraèných pokladníc, uvádza, ¾e "potvrdenie by malo okrem iného obsahova» názov výrobku alebo slu¾by umo¾òujúce ich správnu identifikáciu". Preto je potrebné odstráni» situácie, v ktorých daòovníci budú slú¾i» menám konkrétneho poètu výrobkov / slu¾ieb, a nie názvy jednotlivých produktov / slu¾ieb.

Aby sme to zhrnuli, pri vytváraní fi¹kálnej hotovostnej základne sa musíte oboznámi» s niekoµkými nuansami v tejto zále¾itosti a predov¹etkým so zákonnými po¾iadavkami. Ich notoricky nevýkonná kontrola daòového úradu sa urèite zamerala na nepríjemné dôsledky, ktoré by sa ka¾dý podnikateµ vyhýbal. Mierne menej re¹triktívne sú predpisy pre stredné podniky, napríklad v prípade miestnych obchodov, ktoré nemusia výrazne ¹pecifikova» názvy ponúkaných produktov, model nevy¾aduje pou¾itie celozrnných chlebov alebo makoviek, len roli, bunku, samozrejme s uvedením príslu¹nej sumy daò za urèité tovary.