Finaneneho planu vyrobnej spoloenosti

Projekt Symfonia je balík, ktorý podporuje riadenie v malých a stredných podnikoch. Ide o dôle¾itý poµský integrovaný balík, ktorý bol napísaný ¹peciálne pre prostredie WindowsTM. Tento softvér pomáha pri riadení znaèky v jej prirodzených úlohách v podstate záznamov a spracovania ekonomických udalostí.

Modul Financie a úètovníctvo podporuje najdôle¾itej¹ie úètovné operácie (evidencia dokumentov, súvahy, vyrovnania. Modul finanènej analýzy príli¹ pozná úlohu podpory práce finanèného a ekonomického oddelenia spoloènosti.Aplikácia Fixed Assets pomáha uchováva» záznamy a zásoby fixných aktív, právnych a interných hodnôt v reálnom rozsahu. HR modul a mzdy poskytujú riadenie odmeòovania a údaje o zamestnancoch. Vïaka nim je mo¾né rýchlo vypoèíta» mzdu, vies» evidenciu pracovného èasu a pod. Zlep¹uje trest USA a ZUS. Mzdový modul na druhej strane obsahuje rôzne metódy odmeòovania - vytvára mzdy a správy. Vytlaèí aj potvrdenie o prevode.Aplikácia Handel pracuje v podstate v oblasti riadenia predaja a skladovania (skladová evidencia. Vïaka tomu je mo¾né vystavova» skladové doklady, predaj, nákup a pod. Je to vá¾ne pre znaèky, ktoré majú niekoµko poboèiek a sú v súhrne kompatibilné s tlaèiaròami a pokladòami. Modul Faktúry sa pou¾íva v obchodných a predajných oblastiach. Umo¾òuje vydávanie dokladov o predaji (faktúry, úèty. Pracuje s fi¹kálnymi tlaèiaròami.Modul Small Accounting bol vytvorený pre spoloènosti, ktoré spravujú zjednodu¹ené úètovníctvo. Zlep¹uje sa pri registrácii a vybavovaní vyrovnaní so ZUS (pracuje s plánom Platiteµa. Vïaka tomu je dôle¾ité vyrovna» úèty s poboèkami a zamestnancami. Rýchlo analyzuje analýzy ziskovosti.