Fi kalna pokladoa sluneeko sedmiteene

Pokladnica, známa ako pokladòa, ako auto, sa musí pravidelne kontrolova». Pri tomto úspechu by v¹ak táto revízia chcela by» postavená najneskôr dva roky od tejto revízie alebo fiscalizácie. & Nbsp; Revízia pokladnice ceny Krakova osciluje na ¹kále od 100 PLN do 200 PLN s prístupom.

Povinnos» preskúmania pokladnice pochádza z dobrých právnych predpisov. Právnym základom dvojroèného obdobia revízie registraèných pokladníc je § 7 ods. 1 bod 6 v spojení z § 16 ods. 1 vyhlá¹ky ministra financií z 28. novembra 2008 o podmienkach pou¾ívania registraèných pokladníc. Podµa zákona, konkrétne ustanovení § 61 ods. 3 Trestného zákona, neuskutoènenie alebo neskoré ukonèenie kontroly pokladnice sa pova¾uje za nevhodné vedenie knihy a mô¾e vies» k pokutám za daòový priestupok. Lacnej¹ou alternatívou ka¾dej dvojroènej revízie je v¹ak ka¾doroèné stretnutie. Uvedenie o registrácii registraèných pokladníc je potrebné a nezabudnite urèi» vhodný okamih, ktorý sa skladá z daòového poriadku. Spolu s umením. 12 ods. 3 tohto zákona sa dátumy uvedené v mesiacoch konajú s dátumom posledného dòa v horúcom mesiaci, ktorý zodpovedá prvému dòu dátumu, a ak v predchádzajúcom mesiaci takýto deò nebol - posledný deò posledného mesiaca.

Povinnos» dohliada» na dátum kontroly pokladnice je na osobe, ktorá pou¾íva prerokovanú pokladnicu. Dr¾iteµ by mal informova» servisného technika o potrebe takéhoto preskúmania do dvoch rokov od poslednej kontroly. Zamestnanec pokladníka v mene 5 dní odo dòa, keï u¾ívateµ vykoná fi¹kálny register, by mal vykona» povinnú technickú kontrolu registraènej pokladnice (§ 31 ods. 4 vyhlá¹ky, v podstate registraènými pokladòami.

Preskúmanie technického stavu pokladnice by malo v prvom rade preverova»: stav v¹etkých pokladní, stav bývania, èitateµnos» daòových dokladov, pracovný program, správnos» prevádzky, stav pamäte a stav batérií.V okamihu, keï sa daòový úrad vyhne vystaveniu sankciám, by mal daòovník sledova» dátumy kontroly pokladnice.