Eesanie vysokych vlasov

Energy Beauty Bar

Moja sestra miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèesa» si ju. Ona je tie¾ zapojená do toho, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo perfektne, mô¾e zariadi» jeden penis asi tak desa»krát, dáva» v¹etky vlasy na òu luky, alebo za¹krtí ich. Miluje ¹kolské predstavenia a uis»uje sa im. Jej nedávna úloha ako princeznej Joker bola veselá a vy¾adovala dokonalý úèes a ¹aty. Pri kontakte moja mama otrávená asi tuctom klie¹»ov s lukom, ktoré sa k nim pripojili. Potom toto krásne dievèatko povedalo nie, nie, nie znova. Uvidím veµa vo svojich kuèeravých vlasoch .... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania a stohovania. Vyzerala krásne ako veµká princezná. Av¹ak, keï je s rozmaznanými dievèatami, zmenila si názor rýchlo. Bez výpoètu s posledným, to bolo takmer dve hodiny od zaèiatku predstavenia. Zrazu .... úplne zmenila nápady, a vo svojom prejave znelo trochu ako "noooo, ja jednoducho nemajú chcêêêê v ¾iadnom prípade vyvola» princeznú, èo veµa svojho otroka." Po¾iadala o nový úèes, èalúnené vlasy v ¹truktúre plnej koky. Na svadbe, práve tak, ako sme to vytvorili vy¹¹ie, teraz máme prechod v tom, ako sme jej urobili, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka na jednej strane z novej strany bola pripravená za pár okamihov.

Skontrolujte, kde zakúpi» vlasy