Dopravna spoloenos i awa

Organizácia funkcií je veµmi dôle¾itým prvkom efektívnosti vo v¹etkých spoloènostiach, v ka¾dom strese av akejkoµvek spoloènosti. Nezále¾í na tom, akú formu je spoloènos». Chaos nie je otcom úspechu a samozrejme moc jeho matky. Tak¾e stojí za zvá¾enie a zavedenie takýchto rie¹ení.

Dôle¾itos» dobrej organizácie u¾ dlho chápe dopravné spoloènosti, ktoré pou¾ívajú flotilu, a kontrola nad touto flotilou je v ich práci ¾iaduca.Dopravné hospodárstvo v spoloènosti chce veµmi neisté a neustále sa kona», ktorých èinnos» sa mô¾e ukáza» ako extrémne postupná a mimoriadne dobrá.Èo je riadenie vozového parku ako príklad efektívneho riadenia znaèky a zavedenie dobrej formy práce?Hore je posledná celý dohµad nad vozidlami v iných uhlov, v opaènom zmysle a taký dozor, ktorý vedie k okam¾itému nasadeniu a okam¾itej reakcie.Na zaèiatok by ste mali sledova», ktoré autá sú v diaµke a ktoré sa pozerajú na infra¹truktúru a nikam sa nehýbajú. To je prvý a základný problém. Po druhé, vedie», ktoré autá sú v diaµke a ktoré nie sú, mô¾ete ich dohliada» z hµadiska dostupnosti.V¹etky autá by mali by» kontrolované v rámci poistenia. Poistenie zodpovednosti za ¹kodu spôsobené tre»ou osobou je povinné v automobiloch a vo vozovom parku znaène. Nie je dôle¾ité dovoli» poslednej, aby vozidlo vstúpilo do vz»ahu bez tohto poistenia alebo po uplynutí èasu.Je tie¾ dôle¾ité kontrolova» kontroly vozidiel. Aktuálny prehµad je v podstate rovnaký ako súèasné poistenie.Musíte tie¾ sledova» poèet sedadiel, ktoré sú uvedené pre daného vodièa aj pre konkrétne auto. Dáva mi veµa informácií. Vodiè, ktorý vytvára mno¾stvo poverení, vytvára pre znaèku náklady a plave sa nehospodárnym spôsobom a rovnakými mimoriadnymi nákladmi. Táto hra, s takouto jazdu, je auto vyèerpávajúcej¹ie a problém výdavkov sa tie¾ objavuje.Preto mô¾e by» to, ¾e primerané vedomosti, ktoré sú priebe¾ne zamerané, vám umo¾òujú okam¾ite reagova», umo¾òujú okam¾ite kona», a tým sa spoloènos» zlep¹uje, reaguje na vzniknuté náklady a zároveò vám umo¾òuje zní¾i» ich. Nikto, ale chce minú» príli¹ veµa peòazí.