Daoove registraene povinnosti 2015 daooveho poplatnika

Pou¾ívateµom registraèných pokladníc a presne odpovedajúcim majiteµom týchto nástrojov je zo zákona vyplýva» veµa povinností. Fiskálne registraèné pokladne sú iný typ zariadenia súvisiaceho s pokraèujúcou hospodárskou èinnos»ou, ktorej pou¾ívanie bolo prísne regulované inými zákonmi a predpismi. ®iadne zo zariadení v spoloènosti, ako sú poèítaèe, telefóny alebo dokonca ¹pecializované výrobné stroje, neboli podrobené takémuto poètu povinností ako pokladnice.

U¾ po zakúpení pokladnice musíte prilo¾i» svoju ¾iados» do daòového titulu. Kancelária poskytne jedineèné èíslo pokladni. Je povinné uvies» èíslo do v¹etkých registraèných pokladníc, prièom ka¾dý z nich dostane iné unikátne èíslo. Ïal¹ou prácou, ktorú je potrebné vykona», je fi¹kalizácia pokladnice, ktorú je mo¾né vykona», ale len autorizovaný servis. Krakowské registraèné pokladne, a tak nielen predajné miesto, ale aj autorizované slu¾by. Stojí za to, ¾e ste podpísali zmluvu o poskytovaní slu¾ieb v¹etkých pokladní v mene s urèitou slu¾bou, oveµa viac v byte, v ktorom ste si kúpili fiskálne zariadenia. V daòovom úrade musíte poskytnú» údaje o slu¾bách, ktoré sú zodpovedné za hotovos» vo veµkom podniku. Daòový úrad by mal tie¾ hovori» o zmene slu¾by pokladne. V prípade poruchy je touto jednou vybranou slu¾bou profesionálna pokladòa a táto slu¾ba sa mô¾e v pamäti prístroja vráti». Pri registrácii predaja v pokladni, materiáloch alebo slu¾bách je potrebné vytlaèi» pravidelné fi¹kálne správy. Zvyèajne ide o denné, mesaèné a roèné správy a zriedkavej¹ie ¹tvr»roèné. Nedostatok vlastníctva správ mô¾e ma» za následok ulo¾enie peòa¾ných sankcií majiteµovi pokladne. Pri pou¾ívaní registraèných pokladníc je potrebné zamyslie» sa nad pravidelným hodnotením, ktoré prevádzkujú, ale táto vybraná slu¾ba. Je to mimoriadne dôle¾ité, preto¾e sankcie za nevykonanie kontroly v pokladnici mô¾u by» pre spoloènos» »a¾ké. V¹etka dokumentácia týkajúca sa pokladnice, v tejto polo¾ke pokladnièných slu¾ieb, by mala by» pravidelne archivovaná s dokumentáciou spoloènosti. Úrad mô¾e tie¾ uvádza» v¹etky doklady aj po dobu jedného roka po ukonèení pou¾ívania pokladnice alebo dokonca po ukonèení èinnosti. Pri zatváraní by spoloènos» mala premý¹µa» nad novou povinnos»ou chcie» majiteµa - èíta» daòovú pamä» pokladne, ktorá má by» obsadená iba slu¾bou.