Da ka trasy evakuacie

Ka¾dý dom tie¾ na jeho miesto, spolu s nariadením ministra infra¹truktúry z apríla 2002, musí by» schopná povinná in¹talácia núdzového osvetlenia. Takéto svetlo sa v budovách zaobchádza v prípade náhleho nedostatku elektrickej energie, po¾iaru alebo iných náhodných udalostí. V závislosti od stredísk napájania je toto osvetlenie rozdelené na: centrálne napájané a rozptýlené.

Vhodné oznaèovanie únikových ciest a núdzového svetelného zdroja zabezpeèuje bezpeènos» osôb ¾ijúcich alebo opú¹»ajúcich hradné priestory, v ktorých sa stali súèas»ou straty normálneho napájania.

Zariadenia pou¾ívané na osvetµovanie evakuácie a núdzových ciest by mali spåòa» základné normy, aby ich vyu¾itie malo po¾adovaný úèinok. Svietidlá týchto zdrojov svetla sú vyrobené z polykarbonátu a spolupracujú s batériami. Èas prevádzky takéhoto zdroja svetla závisí od in¹talovaného modulu a spôsobuje, ¾e je od 1 do 3 hodín. Ïal¹ou mo¾nos»ou je pravdepodobne pou¾i» raster z plechu a prá¹kový systém. Reflektory sú pokryté hliníkom, zatiaµ èo ich parabolický tvar zais»uje dostatoèné osvetlenie. V miestnostiach s vysokou kry¹tálovou kapacitou, vysokou vlhkos»ou a rýchlej¹ím opylením, ako sú: výrobné haly, sklady, tunely alebo dielne, sú nasmerované fluorescenèné svietidlá. Ich výhodou je vy¹¹í stupeò tesnosti IP.

Nicoin

Situácia v stavebníctve a stále inovatívne techniky spåòajú po¾iadavky spojené so svetelnými modulmi. To bol dôvod pre rastúce pou¾ívanie takýchto nástrojov ako LED ¾iarovky.

LED núdzové osvetlenie je nielen energeticky úsporné, ale aj úspornej¹ie a dosahuje dlh¹iu záruènú dobu pre bezproblémovú prevádzku. Spåòa v¹etky odporúèania a èaká na klientov, ktorí premý¹µajú o správnom vybavení budov, podobne ako poµské ¹tandardy.