Choroba a du evna porucha

https://flexa-new.eu/sk/

Cyclothymia je prezentovaná ako malá psychiatrická porucha, oznaèovaná ako depresívny stav, ktorý zvyèajne nevy¾aduje farmakologickú lieèbu. Cyklothymia je èasto porovnateµná s dystýmiou, av¹ak obe mentálne poruchy sú od seba dos» odli¹né.

Du¹evné poruchyNasledujúci èlánok sa zameria na reálnu prezentáciu toho, èo je to psychická anomália. Poènúc a na zaèiatku je cyklotymia du¹evnou poruchou. ®e tam je vysielací faktor pre vznik bipolárnej poruchy. Jej vyjadrenie je v¾dy mo¾né v poète tretej èasti bytia mu¾a, zvyèajne spojeného so zneu¾ívaním alkoholu a ide o veµkú destabilizáciu v sociálnej oblasti.

lieèbaZistená cyklotymia by sa u¾ mala lieèi». Ako v¹ak u¾ bolo spomenuté, v blízkosti centra depresie nebude prísne farmakologická lieèba, preto¾e podávané lieky budú èasto pova¾ova» úlohu za stabilizáciu nálady a lieèba bude doplnená psychoterapiou.

fázyKolaps cyklotymie je determinovaný nepríjemnými zmenami nálady. Je dôle¾ité ju rozdeli» na dve fázy:

Fáza subdepresie sa hromadia na: abulia, problém s rozhodovaním, apatia, pokles libida a trvalá únava a body s koncentráciou, poruchami chuti do jedla, nespavos»ou, neustálym zmyslom pre prázdnotu, smútkom a nedostatkom podpory, neschopnos»ou cíti» pote¹enie, zanedbávaním, nedostatkom energie, pesimistické zále¾itosti a sociálne odstúpenie.Fáza hypománia, alebo dobrá nálada, veselos», eufória, vysoká sebaúcta a sebavedomie, zvý¹ené libido, psychomotorický nepokoj, a zní¾ená potreba spánku, závodné my¹lienky, wordcap, pokles schopnosti jasne myslie», problémy so získavaním pozornosti, agresivita a nepriateµstvo, pocit moci a nad¹enie, aby sa rizikové správanie, bludy.

Toto ochorenie sa v¾dy objavuje u ¾ien, ktoré sú bipolárne. Hra je viac ovplyvnená takými zlo¾kami, ako je ¹iroký stupeò kortizolu, nízke hladiny serotonínu a stresové situácie. Okrem toho si veµmi »a¾ký zisk pamätá na väè¹iu výchovu a miesto, kde sú potenciálne chorí µudia.