Centralny vysavae husky radom

Výrobcovia centrálnych vysávaèov zabezpeèujú, ¾e in¹talácia centrálneho vysávaèa je transparentná nielen pri ka¾dom kroku výstavby, ale aspoò pri úspechu druhotného vybudovania v zariadeniach, ktoré sa u¾ pou¾ívajú alebo prechádzajú rekon¹trukciou. Centrálne vysávaèe sú perfektné nielen v palácoch a údr¾be, ale najmä v úspechoch priemyselných priestorov. Filtraèný systém pou¾ívaný v centrálnych vysávaèoch zlep¹uje kvalitu vzduchu v interiéri a celý èistiaci výkon a ¹etrný spôsob ¾ivota zabezpeèujú spokojnos» s dlhodobo pou¾ívaným centrálnym vysávaèom. Vákuový vykurovací systém sa skladá z nasledujúcich prvkov:

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, t. J. Vysávaè - je zvyèajne organizovaná v oddelených obchodných miestnostiach, ako sú podkrovie, pivnica, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Prístroj má filtre, ktoré zastavujú v¹etky dôle¾ité neèistoty, hoci tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, èo nespôsobuje ¾iadnu zmenu bez ohµadu na mno¾stvo prachu v kamenive.Výstupná zásuvkaVzduchová klapka umo¾òuje odvádzanie bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. V¹etky alergény, ako sú prach, roztoèe a èastice veµkosti 1/10000 mm, sú vyhodené mimo budovy, èo vyberá nepríjemný zápach vzduchu zo ¹tandardu, ktorý je známy pre takmer ob»a¾ovanie v tradièných prenosných vysávaèoch.In¹talácia sania & nbsp;Sacie potrubia v ¹truktúre PVC rúr sú usporiadané pod omietkou, v ¹trbinách stien, v podlahách postavených objektov alebo na omietke. Umo¾òujú viazanie sacích hrdiel na centrálnu èas». V budovách, ktoré u¾ mô¾u by» pou¾ité, sa mô¾u pou¾i» podkrovie, medzery medzi stenami a in¹talaènými kanálmi.Sacie zásuvky & nbsp;Sú umiestnené v mrakodrape takým spôsobom, aby umo¾nili sanie sacou hadicou (7-12 metrov dlhou dosiahnu» aj v najodµahlej¹ích rohoch miestností. Najoptimálnej¹ie podmienky vysávania zaruèujú sacie hrdlá umiestnené na centrálnych miestach, napr. Na chodbe alebo na chodbe. Poèet sacích zásuviek odporúèaných distribútormi centrálnych vysávaèov je 1 a¾ 3 zásuvky na plochu pribli¾ne 80 metrov ¹tvorcových.