Zavislosti a zavislosti

Závislos» od pornografie je patologické správanie (na pokraji sexoxizmu a weboholizmu, ktoré sa odvíja od akejkoµvek podriadenosti ka¾dodenného rutinného sledovania pornografického materiálu. Pre narkomanov je sledovanie pornografického filmu dobrý spôsob, ako

Uspora energetickych vyhod

Kontrola energie je mimoriadne dôle¾itá prakticky v ka¾dom odvetví, v mnohých budovách alebo podnikoch. Odpínaèe a výkonové istièe sú v priamej sile mnohých výrobcov. Ka¾dý z nich ¹etrí za navrhované systémy,

Preklad textu bogurodzica

Textový preklad je dos» »a¾ký sám osebe. Ak máme v pláne prelo¾i» text, musíme nielen stara» sa o "nauèené" slová a zhroma¾denia, ale musíme by» informovaní o mnohých výrazoch, ktoré sú

Technicke preklady kosti

Technické preklady sú príli¹ dôle¾ité na poskytnutie modifikovanej jazykovej formy príjemcovi cudzích jazykov, ktorý bol pôvodne napísaný v pôvodnom jazyku. Bohu¾iaµ, preklady tzv nie je z jazykových dôvodov mo¾né, preto¾e ka¾dý