C tudia plodnosti koszalinu

Test plodnosti u mu¾ov je predov¹etkým otázkou ejakulátu. Analýza spermií je nezávislý diagnostický prvok, ktorý pomáha hodnoti» mu¾skú plodnos».Semen je suspenzia spermií, ktorá pochádza z semenníkov a epididymidov v zmesi prostatických sekrétov, semenných vezikúl a tubulo-bulbárnych ¾liaz (tzv. Plazma spermií. Hlavným úèelom otázky je teda spermie.

Ako by mal test skonèi»?Táto ¹túdia by mala by» realizovaná v èase, keï po jednom roku pravidelného nechráneného pohlavného styku (bez zmyslu mo¾ného výskumného partnera nedo¹lo k oplodneniu. To musí by» vykonané aj po druhom procese v èasti ujmy v rozkroku a na lieèbu testikulárne nádor.

Pred testomPred vstupom do vyhµadávania musia by» splnené urèité ¹tandardy. Negatívne mô¾e ma» výsledok okrem iného vplyv neprimerane dlhý èas sexuálnej abstinencie (vzorka sa má poda» v èase 2-7 dní pohlavného styku, ochorenia (najmä tie, ktoré sprevádzajú zvý¹ená teplota a zneu¾ívanie alkoholu. Skú¹obná vzorka by sa mala predlo¾i» aj v optimálnom type.Analýza spermií je zalo¾ená na jeho makroskopickom hodnotení (viskozita, objem, pH a mikroskopické (poèet spermií, ich sily a motilita. Okrem toho sa deteguje mno¾stvo protilátok proti spermii. Niekedy sa tie¾ navrhujú iné testy, napríklad bakteriologické a biochemické testy a hyposomický test.

diagnostikaV diagnostike neplodnosti pou¾ívajú aj iné typy hormonálnych testov. Okrem iného sa skúma hladina voµného a v¹etkého testosterónu, hladinu gonadotropných hormónov: FSH, LH, prolaktínu, estadriolu a TSH a FT4.Poruchy neplodnosti mô¾u by» nad výsledkom autoimunitných reakcií. Toto sú otázky týkajúce sa protilátok proti spermii v sérach a spermiách. Tam je potom nepriama imunofluorescenèná technika. Definuje tvorbu protilátok proti spermii. Vy¾aduje, aby bolo tak veµa z nich, ¾e úplne zastavili plodnos». Príèinou porúch neplodnosti sú èasto a rôzne typy infekcií. V mieste ich odstránenia sa vykonávajú mikrobiologické testy.