C eda zona v mozgu

Ministerstvo financií sa zaoberá rôznymi metódami na zní¾enie ¹edej zóny a vyberanie splatných poplatkov. Medzi nimi bola sociálna kampaò podporujúca po¾iadavku spotrebiteµov na príjem potvrdenia po kúpe tovaru alebo slu¾ieb. Je »a¾ké poveda», akú pozitívnu je táto vojna: Poliaci pova¾ujú celé obdobie za viac svojho súpera ako svojho spojenca, tak¾e sú pripravení vzda» sa prijatia potvrdenia skôr, ako ho po¾adova». Nemáme v úmysle odlo¾i» v¹etky dokumenty, aby sme sa k nim mohli vráti» v na¹om voµnom èase, èo mô¾eme pozorova» aj medzi ¹kandinávskymi.

Fiskálna schránka má pre nás iný, zbytoèný papier, ktorý bude znièi» na¹e vrecká. Preèo potrebujem uklada» potvrdenia, keï sú vydané na takomto dokumente as takým atramentom, ¾e po dvoch tý¾dòoch nemô¾ete vidie», èo sa na nich pôvodne vytvorilo?Mô¾ete poèíta» s pochybnos»ami o úèinnosti tohto typu akcie, ministerstvo v¾dy pri¹lo s nápadom, ktorý rýchlo zastrelil hlavu Poliakov, teda lístok na losovanie. Po uskutoènení nákupov s minimálnou hodnotou 10 PLN a prevzatí potvrdenia od tlaèiarne novitus hd e & nbsp; v¹etci sa mô¾u zaregistrova» na webových stránkach a udr¾a» zaèiatok v loterii auta. Ví»azom lotérie bola samozrejme verejná televízia.Myslím si, ¾e takýto ¾ivot má väè¹í zmysel, ne¾ je to opakova» nudou, "vzia» úètovnú uzávierku, nenechaj ma ukradnú» od teba." Poliaci sa nepáèi, ak sa uèia - je to pravdepodobne najvýraznej¹ia kvalita na¹ej mysle. Metóda stick neovplyvòuje presne nás - komunistické úrady zistili, èi proti represiu sa opozícia nielen rozptýlila, ale aj upevnila a viedla k koneènému ví»azstvu. Mrkva sa zdá by» oveµa lep¹ia od tyèe, ako napríklad mo¾nos» vyhra» auto.Sam cítila na nezávislej ko¾i to isté, ako pri nakupovaní v hypermarkete som dostal kartu, ktorá bude pou¾íva» body pre akýkoµvek zakúpený produkt. Dôle¾ité body boli e¹te vymenené za materiálové ceny. Tak¾e som sa dnes sna¾il nakupova» v obchode, aj keï by som musel chodi» asi tri kilometre pe¹o, aby som to dosiahol. Opustil som sa, len keï som si uvedomil, ¾e aby som získal cennú cenu, musel by som nakupova» v modernom prostredí u¾ mnoho rokov. Samozrejme, prísµub ceny skutoène funguje pre Poliakov.