Bezpeenosti prace a ochrany ivotneho prostredia

Viac v devätnástom storoèí prinieslo kniha vo veµkých továròach nebezpeèenstvo straty ¾ivota. ¥udia, ktorí zbavili priaznivých podmienok konania a ka¾dodenne dostávali hladové mzdy, bojovali o èinnos» robením tvrdej práce, napríklad v píla. Dvadsiateho prvého storoèia prinieslo skvelé správy o spôsobe zaobchádzania so zamestnancom a tie¾ o bezpeènos» práce.

Multilan ActiveMultilan Active. Príprava na výrazné zlepšenie sluchu

Je pravda, ¾e existujú spoloènosti, ktoré stále nevyzerajú na vhodnom prostredí, ale pravdepodobne to nie sú názvy, ktoré pou¾ívajú drevo, uhlie alebo stavebné materiály. No prachovanie vzduchu napríklad s prá¹kovými farbami mô¾e vies» k výbuchu a vz»ah s ohòom je po¾iar. Spoloènosti ohrozené týmto typom nebezpeèenstva preto pou¾ívajú pokroèilé systémy na odsávanie prachu atex, ktoré zahàòajú ventilátory a filtre, ktoré ovplyvòujú extrakciu prachu spolu s princípom atex. Vo vz»ahu k potrebám danej spoloènosti mô¾u by» pou¾ité filtre pou¾ité raz alebo viackrát. Mechanizmus úèinku je, ¾e pod vplyvom výbuchu prachu pri kon¹trukcii membrány pretrhne. Dôsledkom takejto snahy bude uvoµnenie výbu¹ných plynov do ovzdu¹ia, èo zabráni po¹kodeniu filtra, ako aj iným nepredvídaným nehodám. Ïal¹ím prvkom, v ktorom sa mô¾u dodáva» systémy na odsávanie prachu, je hasiaci systém iskier alebo po¾iar uhasenie oxidom uhlièitým. In¹talácia Atex sa pou¾íva aj na odstránenie prachu zachytávaného vo filtri. Ventily sú protipo¾iarne a pri dotyku tlakom poèas výbuchu sa neroztrhnu. Ka¾dý vedomý majiteµ podniku, v ktorom sa horµavý peµ mô¾e pohybova» vo vzduchu, by mal investova» do skvelého stavu, ventilaèné a filtraèné zariadenie. Takéto správanie bude dôkazom zodpovednosti a predvídavosti. Aby sme vedeli veµmi dobre, je oveµa viac mo¾né predchádza» nehodám ne¾ vynalo¾i» výdavky spojené s hospodárskou sú»a¾ou o ich úèinky.