Automatizacie v priemysle

Èasto mô¾eme objavi» v obchode vybavenie pozície pokladníka v podobe moderného poèítaèa - èasto s dotykovou obrazovkou - a fi¹kálnej a ekologickej tlaèiarne alebo integrovanej v èítaèke èiarových kódov. Takéto rie¹enia sa be¾ne odovzdávajú v rýchlych supermarketoch a obchodoch, ktoré susedia s výstavbou obchodov.

Poskytujú ¹irokú ¹kálu produktov, ceny výrobkov sa èasto menia a výrobky sa predávajú tak èasto, keï a kedy sú zakúpené. Z tohto dôvodu existuje potreba poèítaèových záznamov o predaji a vytvárania predajných transakcií produktu presunutím cez èítaèku kódov a kliknutím na jedno tlaèidlo na poèítaèi.

Táto informatizácia v¹ak nie je v¾dy potrebná. Napríklad, ak budeme musie» zaobchádza» s malým obchodom v okolí, so zeleninou alebo s obchodom s veµmi charakteristickým sortimentom, takáto automatizácia nebude zbytoèná. Vo forme, keï objednávame niekoµko alebo desiatky kusov jedného produktu raz za dva tý¾dne a ako sa typ voµby nemení veµmi èasto, potrebujeme len novú fiskálnu novinku. Potom len sortiment strávi» na niekoµkých alebo tucet skupín, ka¾dý dáva» samostatné PLU a dr¾a» znaèky ruène s poplatkami na konkrétny produkt. Nie je veµa práce na tom, ako je tento sortiment malý, a je efektívne chráni» akékoµvek zmeny ceny alebo mno¾stva polo¾iek.

Pokladòa pre malý obchod s nehnuteµnos»ami je nevyhnutnou podmienkou daòového úradu. Ak obchod vyhovuje urèitému príjmovému limitu, musí pou¾íva» toto zariadenie. Vlastník obchodu, hoci podlieha povinnosti zaregistrova» túto pokladòu a pou¾íva» ju pri ka¾dej transakcii, je veµkou voµbou, pokiaµ ide o chu» pokladne. Vïaka úspechu drobného obchodného domu, stojí za výber najjednoduch¹í, najlacnej¹í pokladnièný model, ktorý nemá príli¹ veµa funkcií, ale je otvorený na pou¾itie. Mô¾eme predpoklada», ¾e sú to pre nás najdôle¾itej¹ie práva na úspech nákupu pokladne a ¾e sa dlho nezmenia.