Ake obeerstvenie odchadza z prace

V¹etci chceme pozva» mu¾ov a ponúknu» im veµa zaujímavých jedál. Bohu¾iaµ, my sme zvyèajne aktívni a my sa v novom momente pripravujeme na na¹e drahé obrady. Zdá sa v¹ak, ¾e najpraktickej¹ie výstupy sú èasto najlep¹ie. Preto stojí za to zvá¾i» vytvorenie syrovej dosky pre zamestnancov.

Výber syrovTo, ¾e máme túto mo¾nos», stojí za to podáva» syr vyrobený z rôznych mlieènych metód: kravy, ovce a kozy. Optimálnym rie¹ením je vytvorenie ich regiónov. Poskytne svojim hos»om mo¾nos» spozna» jedlá z miest, ktoré predtým neboli. Tie¾ sa oplatí pripravi» teoreticky a obohati» príjemnú ochutnávku históriou ka¾dého z podávaných syrov. Najdôle¾itej¹ou vecou je v¹ak zachovanie poradia chutí. Na palube by sme mali oddeli» veµké a mierne syry. Preto ich predkladá a opú¹»a vhodné usporiadanie.usporiadanieVytvárame syry v kruhu, zaèínajúc najmil¹ím (najlep¹ie je usporiada» ho v 12 hodín, postupne sa dostávame k lep¹ím a lep¹ím. Vïaka tomu budú poµskí zamestnanci cíti» jemné rozdiely vo vôni a aróme jednotlivých produktov.estetikaDodáme syr na doplnkovej doske, ktorú budeme kupova» v skupinách obchodov s riadom. Mô¾eme tie¾ pou¾i» silný stojan alebo drevenú dosku, ktorá musí by» v¾dy venovaná iba poslednej práci. Niektoré syry, najmä tie, ktoré dozrievajú, sa podávajú v teplej¹ích èastiach. Ostatné mô¾u by» uvedené v plátkoch. Tu budú syrové syry drahé, èo nám umo¾ní zní¾i» syr na dlhé a atraktívne plátky.extrasOkrem syra by sme na¹im hos»om mali poskytnú» vhodné doplnky. Mô¾u to by» orechy, olivy, brusnice, rowan jam, hrozienka a su¹ené marhule. Je dobré umiestni» v¹etky doplnky do vlastných misiek, ak sa nespojili so syrmi, ktoré podávame. V ¹peciálnom ko¹i podávame biely chlieb (najlep¹ie chrumkavá bageta alebo su¹ienky.Správne vínoMali by sme tie¾ slú¾i» dobré víno na syr doska. Najprirodzenej¹ím postupom je vybra» si víno, ktoré èerpá z rovnakého regiónu ako syry, ktoré poskytujeme.