A obnej metalurgie

V súèasnosti je metalurgia vec, ktorá obklopuje nielen procesy tvarovania a zakladania plastov, ale tie¾ vyvoláva ¹túdium ¹truktúr v makroekonomickom meradle. Na poslednom konci sa testy zvyèajne vykonávajú na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je pole, ktoré sa objavilo pred niekoµkými stovkami rokmi. Av¹ak len v závislosti od mladých inak sa mikroskopy zaèali pou¾íva» v metalurgii. V súèasných etapách sú potrebné poèas knihy s in¾inierskymi témami. V súèasnosti sú v tejto oblasti najlacnej¹ie metalografické mikroskopy, ktoré sa pou¾ívajú okrem iného na hµadanie kovových chýb alebo ich prevratov. Toto je zobrazovacia metóda, ktorá sa získa na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného aj elektronové mikroskopy, ktoré umo¾òujú pozornos» ¹truktúr v atómovom období a svetelné mikroskopy, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto zariadení sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme odhali» nový typ mikrotrhlín v komodite alebo ich iniciáciu. Je mo¾né dodatoène vypoèíta» podiel fázy a tie¾ urèi» presné fázy. Vïaka tomu mô¾eme odhadnú» mno¾stvo a spôsob zahrnutia a mnoho ïal¹ích dôle¾itých prvkov z metalurgického prvku videnia. Napríklad sa èasto kúpia mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu na ¹pecifické pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka èomu v budúcnosti mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme µahko zisti» chyby materiálu. Treba v¹ak pripomenú», ¾e manipulácia s týmto modelom vybavenia je »a¾ké. Z tohto dôvodu by skúsenosti mali by» vykonávané iba kvalifikovanými osobami.