A jazykoch

By» mu¾om sveta si to vy¾aduje. Vystupujeme vo svete, kde len tie najvzdialenej¹ie kútiky sveta u¾ nie sú len nereálne sny. Aby sme sa dostali do úplne inej reality, nemusíme teraz chodi» do práce, v¹etko, èo potrebujeme urobi», je vstúpi» do lietadla a po niekoµkých hodinách strávených na oblohe sa opä» zastavíme na zemi, aby sme sa dozvedeli o rôznych kultúrach z na¹ich 180 stupòov. Preto je dôle¾ité by» schopný hovori» inými jazykmi a by» schopný ich pou¾íva» v komunikaènom období.

Podµa nových údajov je na svete 201 krajín. Mnohí z nich, okrem samostatného prípadu a systémov, majú vlastný vlastný úradný jazyk, niekedy aj sám. Regionálne dialekty, ako napríklad ka¹ubský alebo sliezsky dialekt, sa vyvíjali aj v ich oblasti. Bohu¾iaµ, ani èlovek s nadpriemernou, dokonca vynikajúcou pamä»ou, ktorý mu dal plynulé ovládanie viac ako sto jazykov, nepri¹iel na svet. Ak k téme pristupujeme realistickej¹ie a analyzujeme aj na¹e najdrah¹ie prostredie, je µahké si v¹imnú», ¾e medzi na¹imi susedmi bude »a¾ké nájs» osobu, ktorá by plynule poznala viac ako tri cudzie jazyky.Výkon niektorých profesií úzko súvisí so ¹pecifickým prístupom k µuïom zo vzdialených kútov sveta. Ak nemô¾eme zavola» sami hyperpolyglot sme tie¾ nehovorí dokonalý anglický, nemecký, francúzsky, ¹panielsky, nórsky a taliansky, tlmoèník príde s dodatoènou platbou. Je to niekto, kto nás mô¾e sprevádza» na obchodných stretnutiach so zahraniènými partnermi a preklada» slová hovorené na oboch stranách. Takéto rie¹enie je výnimoèným právom, ak chceme ma» silné skúsenosti a profesionálne vypadnú», nebudeme pou¾íva» prekladateµa v situácii aplikácie smartfónu, ale nepo¾iadame partnera, aby napísal ka¾dý názor, aby sme mohli preká¾ky skontrolujte jej oznaèenie v slovníku pod va¹ou rukou. Tlmoèník nielen¾e zlep¹í fungovanie obchodov, ale zároveò sa stane dodávateµom ako dôveryhodná osoba v oèiach dodávateµa.